دانشمندان توانسته اند به فرمولی دست پیدا كنند كه نشان می دهد چه عاداتی در زندگی سبب افزایش طول عمر می شوند و چند سال به عمر ما می افزایند.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد طی 60 سال بر گروهی 600 نفری نظارت كرده و در نتیجه موفق شدند چند عامل مهم در رفتار افراد را تعیین كنند كه بر طول عمر تاثیر بسزایی دارند.

طبق نتایج این پژوهش ها، افراد خوشبخت كه پول قرض نمی گیرند، بیشتر عمر می كنند تا افراد بدبین. همچنین افرادی كه شكلات دوست دارند، افراد دیندار و سبزی خواران نیز عمر طولانی تری دارند.

به گزارش خبرگزاری نووستی ، پژوهش های اخیر نشان دادند كه افراد دارای زندگی سالم چند سال بیشتر زندگی می كنند.

برای اینكه 2 سال بیشتر زندگی كنید:

شكلات بخورید. تحقیقات نشان می دهند كه شكلات غلیظ و تلخ برای قلب مفید است.

برای اینكه 3 سال بیشتر زندگی كنید:

دیندار باشید و دوستان بسیاری داشته باشید. تحقیقات نشان دادند كه حضور مرتب در حرم و اماكن مذهبی استرس را كاهش می دهد. همچنین دوستی و ارتباطات اجتماعی نیز همین تاثیر را نشان می دهند.

برای اینكه 3.6 سال بیشتر زندگی كنید:

گوشت كمتر بخورید. سبزی خواری و یا تنها كاهش مقدار گوشت در غذا می تواند به علت كاهش غلظت چربی در بدن طول عمر را افزایش دهد، زیرا در ازای آن مصرف میوه و سبزیجات افزایش می یابد.

برای اینكه 3.7 سال بیشتر زندگی كنید:

زندگی فعالی داشته باشید. دانشمندان تایید می كنند كه تحرك، نرمش و ورزش تاثیر مثبتی بر قلب می گذارد و نمی گذارد كه فرد چاق شود.

برای اینكه 5 سال بیشتر زندگی كنید:

مطالعه كنید. دانشمندان هاروارد به این نتیجه رسیده اند كه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به طور متوسط 5 سال بیش از زنان بدون تحصیلات عالیه زندگی می كنند.

برای اینكه 7.5 سال بیشتر زندگی كنید:

مثبت نگر باشید. پژوهش ها ثابت كرده اند كه ریسك مرگ زودرس برای افراد حوشبین 55درصد كمتر است.

برای اینكه 8 تا 10 سال بیشتر زندگی كنید:

سیگار نكشید. افرادی كه هیچ گاه سیگار نكشیده اند، به طور متوسط 10 سال بیش از افراد سیگاری زندگی می كنند. اگر مردان در سن 35 سالگی سیگار را ترك كنند، می توانند به طور متوسط 5.1 سال به طول عمرخود بیفزایند.

برای اینكه 10 سال بیشتر زندگی كنید:

خوشبخت باشید. افراد خوشبخت به طور متوسط 10 سال بیش از سایرین زندگی می كنند.